• terms


  Terms & Conditions

   

  1. Definities

  In deze Gebruiksvoorwaarden (Voorwaarden) hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

  TU/e Contest: De TU/e Contest is een onderdeel van Soapbox BV, gevestigd en kantoorhoudende Boschstraat 21, 6211 AS Maastricht ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54104688.

  Organisator: De (rechts)persoon die de Competitie organiseert en/of aan het publiek of een bepaalde doelgroep aanbiedt. In dit geval de organisatie van de TU/e Contest.

  Competitie: Activiteit waarbij Deelnemers zichzelf verkiesbaar stellen en de Organisator de mogelijkheid biedt aan Stemmers om (online) hun stem op een Deelnemer uit te brengen.

  Deelnemer: Een natuurlijk persoon die een account heeft aangemaakt op ons platform (www.tuecontest.nl) en tevens heeft aangegeven akkoord te gaan met de privacyverklaring en de deelnamevoorwaarden. Deelname kan betekenen zelf deelnemen of iets/iemand anders voordragen.

  Stemmer: een natuurlijk persoon die heeft aangegeven te stemmen op het profiel van een Deelnemer aan een Competitie en tevens heeft aangegeven akkoord te gaan met de Deelnamevoorwaarden.

  Deelnamevoorwaarden: Deze gebruiksvoorwaarden die aangeboden worden door de Organisator.

  Derde: Een (rechts-)persoon of onderneming die organisatorisch of juridisch niet aan de website, TU/e Contest of Soapbox BV is gelieerd.

  Partner Bedrijven: Bedrijven of onderwijsinstellingen die een partnership hebben met de TU/e Contest.

  Gebruiker/Je/Jij: Deelnemer of bezoeker van een website of online portal welke onderdeel uitmaakt van de TU/e Contest.

   

  2. Toepasselijkheid voorwaarden

  Op de TU/e Contest zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het gebruik door Gebruikers of bezoekers van www.tuecontest.nl.

   

  3. Verantwoordelijkheid voor content

  De website of online portalen die de website ondersteunen kunnen tevens hyperlinks naar websites of content van Derden of Partnerbedrijven bevatten. Door hierop te klikken wordt de online omgeving van de TU/e Contest verlaten en kom je op de website van die Derde. De Organisator heeft geen invloed op deze websites of online portalen. De opname of aanwezigheid van content van Derden op de website(s) of online portalen die deze website ondersteunen impliceert niet dat de TU/e Contest deze content onderschrijft. Organisator accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of het gebruik van websites of diensten van of aangeboden door Derden.

   

  Op de website kunnen gebruikers en partner bedrijven zelf een profiel aanmaken en content plaatsen. De Organisator controleert de communicatie tussen Gebruikers onderling en de communicatie tussen gebruikers en partnerbedrijven niet inhoudelijk. Wij hebben dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de door Gebruikers of Partnerbedrijven geplaatste content.

   

  4. Account

  Om deel te nemen aan de TU/e Contest dien je als Gebruiker een account aan te maken op de website. Gebruikers zijn te allen tijde verplicht ervoor zorg te dragen, dat de informatie die wordt verstrekt compleet en juist is. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres. De Organisator behoudt zich het recht voor om te bepalen of een account daadwerkelijk wordt toegekend. De criteria hiervoor zijn verschillend, maar in ieder geval kan het account geweigerd worden als de gegevens niet correct (lijken te) zijn. Het is niet toegestaan om een account voor iemand anders aan te maken zonder zijn of haar toestemming.

   

  Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een ouder of voogd toestemming te geven voor het aanmaken van een account. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent. De websites en diensten van de TU/e Contest hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. De Organisator kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat de TU/e Contest zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@soapbox.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.

  5. Gebruik van de website

  De Gebruiker staat er jegens de Organisator voor in dat hij/zij gerechtigd en bevoegd is om gebruik te maken van de website.

   

  De website(s) of online portalen die de TU/e Contest ondersteunen worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld en beschikbaar gesteld aan de Gebruikers. De Organisator garandeert nadrukkelijk niet dat de website(s) of online portalen volledig vrij zullen zijn van virussen, te allen tijde toegankelijk zijn, foutloos en zonder storingen zullen werken.

   

  Het is de Gebruiker niet toegestaan de website te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten, hinderen, uit te schakelen of het gebruik en functioneren van de website(s) te belemmeren. Commercieel (her)gebruik van gegevens afkomstig van en/of vertoond op de website(s) of via de online portalen is niet toegestaan, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Soapbox BV. Ten aanzien hiervan worden alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

  6. Intellectuele eigendom en overige exclusieve rechten; privacy

  Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en/of auteursrechten, ten aanzien van de website(s) en de daarop geplaatste content, zoals design, teksten, artikelen, (bedrijfs)namen en logo’s, komen exclusief toe aan de Organisator. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen.

   

  De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die, direct of indirect, inbreuk (kunnen) maken op exclusieve rechten, zoals intellectuele eigendomsrechten van de Organisator, Partnerbedrijven of Derden.

   

  Ten aanzien van de bestanden, afbeeldingen, foto’s en teksten die door Gebruikers ter beschikking worden gesteld of worden geplaatst op de website(s) of via de online portalen t.b.v het publieke profiel, verkrijgt de Organisator van Gebruiker een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om:

   

  De bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienstverlening van de TU/e Contest; en

  De bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan Derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van de TU/e Contest.

  De Gebruiker garandeert enig rechthebbende te zijn ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen, althans over voldoende rechten te beschikken om de bestanden, gegevens en/of materialen te mogen verveelvoudigen, hergebruiken of openbaar te maken. De Organisator en of Partnerbedrijven zijn niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van Derden die op basis van aan hen toekomende intellectuele eigendomsrechten en/of portretrechten en/of privacyrechten bezwaar maken tegen publicatie en gebruik van bestanden, afbeeldingen, foto’s of content zoals aangeleverd of gepubliceerd door Gebruikers. De Gebruiker vrijwaart de TU/e Contest, de Organisator en Partnerbedrijven en alle aan hen gelieerde ondernemingen en personen voor alle aanspraken van Derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectuele eigendoms- of portret)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit uw handelen in strijd met deze Voorwaarden. Alle door de Organisator gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.

   

  7. Notice&take down procedure

  Indien je bemerkt dat een ander/Derde inbreuk maakt op jouw (intellectuele eigendoms-, portret of privacy)rechten, stuur dan een email aan info@soapbox.nl. Na ontvangst van de mail zal de Organisator dit onderzoeken en zo spoedig mogelijk actie ondernemen. Je e-mail moet de volgende informatie bevatten:

   

  De URL waarop het materiaal dat naar uw mening inbreuk maakt is te vinden;

  Een verklaring, voor zover mogelijk ondersteund met bewijsmiddelen, dat en waarom er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op uw (intellectuele eigendoms- of portret)rechten;

  Contactinformatie, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

  De Organisator behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk maken van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn.

   

  Indien je in strijd handelt met de Deelnamevoorwaarden, is de Organisator te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd om een account (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen of te verwijderen.

   

  8. Verboden of onrechtmatige content

  Content die je nooit mag plaatsen of verspreiden via de website of het online kanaal dat de Competitie ondersteunt betreft/betreffen:

   

  Content die discriminerend is;

  Content die oproept tot geweld/pesten;

  Content die in strijd is met goede zeden of goede smaak;

  Content die pornografisch materiaal bevat;

  Content waarmee criminele activiteiten worden bevorderd of gepleegd;

  Content waarmee (zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator) commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen;

  Content in strijd met enige wet, regelgeving of deze Voorwaarden.

  Indien blijkt dat de content onrechtmatig is, zal deze door de Organisatie worden verwijderd van de website of ontoegankelijk worden gemaakt, zulks naar eigen inzicht van de Organisator.

   

  9. Aansprakelijkheid

  Voor zover er op grond van de wet enige aansprakelijkheid op de Organisator of Partnerbedrijven rust, is deze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker beperkt tot vergoeding van de aantoonbare directe schade per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) en vervolgens tot maximaal € 10.000,-.

   

  De aansprakelijkheid van de Organisator en Partnerbedrijven voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde omzet en winst, verminderde goodwill, verlies van gegevens en immateriële schade is uitgesloten.

  Een voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Organisator wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen de Organisator vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de schade.

   

  De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel gelden niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid door de directie van de Organisatie.

   

  10. Communicatie omtrent de Competitie en prijzenpakket

  Indien u als Gebruiker vragen heeft over het online gedeelte van het platform kunt u per mail contact opnemen met de Organisator, info@soapbox.nl. Over de uitslag of het aantal stemmen/deelnemers ter zake van de Competitie wordt niet gecorrespondeerd.

   

  Mocht er sprake zijn van een prijzenpakket kan deze afwijken. Indien er sprake mocht zijn van kansspelbelasting komt deze voor rekening van de Deelnemer.

   

  Organisator is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van de prijzen.

   

  11. Overige bepalingen

  Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

   

  Deze Voorwaarden zijn opgesteld naar en worden beheerst door Nederlands recht.

  Eventuele geschillen samenhangende met of voortvloeiende uit deze Voorwaarden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

   

  Maastricht, november 2018